Usługi

Oferta usług konsultingowych

DW Projekt specjalizuje się w projektach doradczych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznegoi oraz budowlanego. Jako partner wspieramy opracowywanie oraz wdrożenia najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasi eksperci bazując na swojej wiedzy, a także dysponując niezbędnymi narzędziami opracowują najbardziej efektywne metody realizacji projektu.

Aby każdy projekt zakończył się sukcesem, kluczowym czynnikiem jest właściwe nim zarządzanie, a co za tym idzie właściwe oszacowanie aspektów technicznych, biznesowych, finansowych oraz kultury danej organizacji.

Doradztwo biznesowe

  • Badania due dilligence obiektów energetycznych
  • Wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych
  • Audyty energetyczne
  • Optymalizacja zużycia energii
  • Audyty bezpieczeństwa energetycznego

Doradztwo techniczne

  • Badania due dilligence obiektów energetycznych
  • Wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych
  • Audyty energetyczne
  • Optymalizacja zużycia energii
  • Audyty bezpieczeństwa energetycznego

Zarządzanie projektami

Zarządzanie, koordynacja i kontrola projektu

Zarządzanie projektem to proces obejmujący efektywne osiąganie zdefiniowanych celów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka. Obejmuje również budowanie i motywowanie zespołu projektowego wraz ze stworzeniem właściwego systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu.

Zarządzanie projektem powiązane jest z identyfikacją oraz eliminowaniem ryzyka porażki osiągniecia zaplanowanych celów. Ryzyko w projekcie bierze się głównie z niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie projektu, wynikającej z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, zmiennej wydajności zespołów projektowych, błędnego planowania oraz czynników otoczenia zewnętrznego.

Usługi DW Projekt obejmują kompleksowy obszar związany z przygotowaniem planów działania, systemów komunikacji oraz identyfikacją ryzyka w projekcie. Działania te prowadzone są zarówno w fazie opracowania koncepcji projektu, jak również na etapie monitorowania postępów prac.

Administracja projektowa

Istotnym elementem wspierającym zarządzanie projektami jest Biuro Projektów, którego struktura powinna odpowiadać wykorzystanej metodyce realizacji projektu. Aspekt ten jest szczególnie istotny dla organizacji, w których skala działań projektowych jest na tyle duża, że wymaga wypracowania standardów zarządzania portfelem projektów.

Ujednolicone standardy pozwalają organizacji na osiągnięcie efektu synergii i podejmowanie skoordynowanych działań na szerszą skalę, umożliwiają również prowadzenie sprawnej komunikacji zarówno wewnątrz projektu, jak i z otoczeniem projektu.

Analizy opłacalności

Uruchomienie projektu następuje najczęściej w celu osiągniecia konkretnych korzyści lub uzyskania zdefiniowanych produktów projektu. Aby móc powiedzieć, czy uzyskane w trakcie realizacji projektu efekty przyniosły korzyści konieczne jest przeprowadzenie analizy opłacalności projektu, zarówno na jego początku jak również w trakcie realizacji. Najbardziej popularną metodą analizy opłacalności inwestycji jest ocena dynamiczna NPV (Net Present Value ) uwzględniająca zmienną wartość pieniądza w czasie. Do realizacji efektywnej analizy opłacalności inwestycji niezbędne jest prawidłowe zarządzanie projektem połączone z budżetowaniem oraz kontrolą kosztów.

Budżetowanie i kontrola kosztów i jakości prac

Dla opracowania założeń kosztowych projektu, najczęściej oryginalny szczegółowy kosztorys jest konwertowany do projektu budżetu. Budżet zawierający informacje o kosztach wykonania poszczególnych produktów wraz z odpowiednio szczegółowymi wartościami jednostkowymi oraz harmonogramem jest wykorzystany jako przewodnik do zarządzania.

Analiza kosztów w projekcie, plan budowy i związane z nimi przepływy środków pieniężnych stanowią podstawę do opracowania odniesień monitorowania i kontroli projektu. W celu monitorowania postępów stosuje się harmonogram. Umowy i specyfikacje pracy przewidują kryteria, według których przewidywana jest jakość realizowanego projektu. Szczegółowe oszacowanie kosztów stanowi punkt odniesienia dla oceny wyników finansowych w trakcie realizacji projektu.